Voorwaarden

Dit zijn de bepalingen en voorwaarden voor de eenmanszaak Lingua Germanica, opgericht in 2006 in Mechelen, België.

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Lingua Germanica als vertaler/redacteur/tekstschrijver/taaldocent (verder te noemen de vertaler) en een opdrachtgever waarop de vertaler deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. In deze voorwaarden en bepalingen betekent “opdrachtgever” de persoon, het bedrijf of andere organisatie voor wie de vertaler de vertaling, revisie of andere onderling overeengekomen opdracht uitvoert. 
  “Overeenkomst” verwijst naar de overeenkomst waardoor de vertaler er zich toe verbindt om de voormelde betaalde opdrachten in overeenstemming met de behoeften van de opdrachtgever uit te voeren.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de vertaler, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2 – Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaler, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij het tegenovergestelde uitdrukkelijk werd bepaald.
 2. Alle aanbiedingen zijn 14 dagen geldig of tot de datum die de vertaler bepaalt. Het sluiten van de overeenkomst tussen de vertaler en de opdrachtgever geschiedt hetzij door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van de vertaler, hetzij door schriftelijke bevestiging van de vertaler van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. Indien de vertaler na het verstrekken van de offerte de volledige tekst binnen vijf werkdagen niet heeft kunnen inzien, kan de vertaler echter na de aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte de gedane prijsopgave en opgegeven termijnen nog herroepen. Alle prijsopgaven en offertes worden gedaan exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 3. De vertaler mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan de vertaler heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan de vertaler zijn verstrekt.

Artikel 3 – Wijziging, intrekking van opdrachten

 1. Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is de vertaler gerechtigd de termijn en/ of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.
 2. Indien een opdracht, na de totstandkoming van de overeenkomst, door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze laatste betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd.
 3. Indien de vertaler voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50 % van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

 1. De vertaler is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
 2. De vertaler zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft de vertaler het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht.
 4. De opdrachtgever verstrekt op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie aan de vertaler.
  Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 5. De vertaler staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan de vertaler verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien de vertaler is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.

Artikel 5 – Intellectuele eigendom

 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de vertaler het auteursrecht op door de vertaler vervaardigde vertalingen en andere teksten. Het is de opdrachtgever niet toegestaan (behoudens schriftelijke toestemming daartoe door de vertaler) om de vertalingen en geleverde teksten te gebruiken voor andere doeleinden dan is afgesproken tussen de partijen.
 2. De opdrachtgever vrijwaart de vertaler tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 – Ontbinding

De vertaler is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Hij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

Artikel 7 – Klachten en geschillen

 1. De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk kenbaar te maken en in ieder geval binnen drie werkdagen na levering schriftelijk aan de vertaler te melden. De vertaler zal de klacht zorgvuldig onderzoeken en de correcties aanbrengen die hij nodig acht. 
  Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
 2. Indien de klacht gegrond is, zal de vertaler het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien de vertaler redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.
 3. Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken.

Artikel 8 – Termijn en tijdstip van levering

 1. De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De vertaler is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
 2. Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn met meer dan 1 week is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. De vertaler is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
 3. De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per gewone post, e-mail, telefax, koerier of via een andere elektronische weg.
 4. Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

Artikel 9 – Wijze van levering

De vertaler en de opdrachtgever bepalen gezamenlijk de wijze van levering van de uitgevoerde taken. Bij het gebruik van floppy disks of e-mail kan de vertaler nooit aansprakelijk worden gehouden voor schade die het resultaat is van het gebruik van de disks of het openen van een e-mail. De vertaler is evenmin aansprakelijk voor schade, bv. een virus, die door de modem van de vertaler wordt veroorzaakt. 
Wanneer het werk per gewone post wordt geleverd, is de vertaler gerechtigd verzendings- en administratiekosten aan te rekenen.

Artikel 10 – Honorarium en betaling

 1. Het honorarium voor een vertaler is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk of tekstrevisies wordt in beginsel een honorarium op basis van een uurtarief in euro in rekening gebracht. De vertaler kan tevens naast zijn honorarium ook de meerkosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.
 2. Het honorarium is exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Na verstrijken van de termijn van 30 dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid: vrijwaring

 1. De vertaler is nimmer aansprakelijk voor vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst als gevolg van de uitvoering van de opdracht.
 2. Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft de vertaler van iedere aansprakelijkheid.
 3. De vertaler is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. De vertaler is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.
 4. De opdrachtgever is verplicht de vertaler te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde.

Artikel 12 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de vertaler geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de vertaler niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.
 2. Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van de vertaler opgeschort. 
  Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de vertaler niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien de vertaler bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft 
  voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is de vertaler gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en de vertaler is Belgisch recht van toepassing.
 2. Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Belgische rechter te Mechelen.

Artikel 14 – Registratie

Lingua Germanica is geregistreerd in België als een eenpersoonszaak onder het volgende nummer: 0879 64 33 12

Artikel 15 – Bepalingen en voorwaarden

Vanaf het moment dat Lingua Germanica en de opdrachtgever een overeenkomst hebben afgesloten, worden beide partijen geacht om de voorwaarden te vervullen zoals die in de voorafgaande artikelen werden gestipuleerd. Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst aangaat met de vertaler, wordt hij geacht in kennis te zijn van deze voorwaarden en ermee in te stemmen.

Aarzel niet ons te contacteren voor bijkomende inlichtingen! Wij staan graag tot uw dienst.

Lingua Germanica

Dalenborchstraat 27

2800 Mechelen, België

+32 (0)15 20 82 98

+32 (0)496 68 77 16

info@linguagermanica.be

Taal in evenwicht voor organisaties in beweging.

Schriftelijke en mondelinge taalhulp aan particulieren en organisaties.

Vraag nu voor een Nederlandse, Engelse of Duitse cursus.

Algemene voorwaarden - Privacy Policy